DEFINICE

1. Prodávající – Arges Gerard Szwarczyński. se sídlem Mieroszów (ul. Leśna 4, 58-350 Mieroszów) NIP: PL8862038542, základní kapitál 450 000 PLN, registrační číslo BDO: 000108122, telefonní číslo do Zákaznického servisu internetového obchodu LaSpa: +48 853 74 poplatků dle sazeb provozovatele), e-mailová adresa: biuro@laspa.pl

2. Prodejna – internetový obchod LaSpa dostupný na www.laspa.pl provozovaný Prodávajícím, který je prodejní platformou, jejímž prostřednictvím mají Prodávající: Uživatelé možnost seznámit se se Zbožím v sortimentu Obchodu. Prodávající prostřednictvím Obchodu poskytuje vhodné systémové, ICT a technologické nástroje pro poskytování výše uvedených služeb. služby.

3. Webová stránka obchodu – webová stránka dostupná na adrese www.laspa.pl

4. Řád – tento Řád, upřesňující pravidla pro používání Obchodu, zejména pravidla pro uzavírání smluv o prodeji Zboží v sortimentu Obchodu prostřednictvím Obchodu, pravidla pro plnění těchto smluv a pravidla pro reklamační řízení. .

5. Uživatel – fyzická osoba využívající funkcionalitu Obchodu, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity.

6. Zákazník – Uživatel, který uzavřel s Prodávajícím kupní smlouvu.

7. Spotřebitel – Uživatel, který je fyzickou osobou činící s Prodávajícím právní úkon, který přímo nesouvisí s jeho obchodní nebo profesní činností, zejména uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím Obchodu.

8. Uživatelský účet – znamená individuální panel pro každého Uživatele, spuštěný v jeho zastoupení Prodávajícím (poté, co se Uživatel zaregistroval a tím uzavřel smlouvu o poskytování služby Uživatelský účet), na kterém jsou údaje poskytnuté Uživatelem při registrace Uživatelského účtu se shromažďuje, k používání Obchodu, včetně procházení sortimentu Obchodu a zadávání objednávek, však není nutné zřízení Uživatelského účtu.

9. Zboží – movité věci v sortimentu Obchodu, které mohou být předmětem kupní smlouvy mezi Uživatelem a Prodávajícím.

10. Kupní smlouva – smlouva o prodeji Zboží uzavřená mezi Uživatelem a Prodávajícím prostřednictvím Obchodu za podmínek stanovených v Řádu.

11. GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/ 46/ES.

12. Newsletter – služba poskytovaná Prodávajícím spočívající v zasílání obchodních informací, zejména o nabídce produktů a služeb poskytovaných formou zpráv (e-mailů) prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu uvedenou Uživatelem.

I. Předběžná ustanovení

1. Prodávající uplatňuje technická a organizační opatření přiměřená míře rizika, včetně opatření k zamezení získávání a úprav osobních údajů zasílaných prostřednictvím internetu neoprávněnými osobami – za účelem zajištění bezpečnosti zpráv a dat přenášených v Obchodě. Prodávající zajišťuje bezpečnost přenosu dat přenášených v Obchodě pomocí protokolu SSL (SecureSocketLayer).

2. Prodávající prodává Zboží prostřednictvím Obchodu s využitím internetu.

3. Nejpozději v okamžiku, kdy uživatel projeví vůli být vázán kupní smlouvou (zadáním objednávky), poskytne mu Prodávající prostřednictvím webových stránek Obchodu informace o hlavních vlastnostech Zboží – informace o Zboží nabízeném společností Prodávající, jejich podrobný popis s uvedením jejich hlavních vlastností je uveden pod každým zbožím zobrazeným na webových stránkách Obchodu.

4. Uživatel je povinen používat Obchod způsobem, který nenarušuje jeho fungování, v souladu se zákonem, ustanoveními Řádu, osvědčenými postupy a s respektováním práv a osobnostních práv jiných subjektů. Uživateli je zakázáno poskytovat nelegální obsah.

II. Způsoby komunikace

1. Prodávající informuje, že Zákazník může Prodávajícího kontaktovat:

 1. zasláním korespondence na adresu: ul. Leśna 4, 58-350 Mieroszów
 2. prostřednictvím e-mailu na adrese: biuro@laspa.pl,
 3. telefonicky na telefonním čísle do Zákaznického servisu internetového obchodu LaSpa (telefonní číslo do Zákaznického servisu internetového obchodu: +48 74 845 82 53). Poplatek za jedno připojení dle tarifu operátora.

2. Přímo prostřednictvím webových stránek Obchodu je možné Uživatelům zadávat dotazy adresované Prodejci. Chcete-li to provést, vyberte kontaktní formulář na webu Obchodu a zadejte požadované údaje umožňující Prodávajícímu odpovědět do konkrétních polí poptávkového formuláře a zaškrtněte požadovaná pole.

3. Prodávající může Uživatele kontaktovat e-mailem nebo telefonicky ohledně vyřízení zadané objednávky, včetně případu, kdy je nutné upřesnit podrobnosti zadané objednávky – telefonicky pouze v případě, že Uživatel uvede kontaktní telefonní číslo.

4. Prodávající poskytuje funkci upozornění Uživatele na dostupnost daného Zboží v sortimentu Internetového obchodu, za tímto účelem by měl Uživatel v okně „Oznámení o dostupnosti produktu“:

 1. do uvedených polí formuláře zadejte požadované údaje, tzn. emailová adresa;
 2. zaškrtněte políčko potvrzující, že jste si přečetli Pravidla obchodu a souhlasíte s jejich obsahem;
 3. klikněte na tlačítko: “Oznámení o objednávce”.

III. Konečná částka k zaplacení

1. Ceny Zboží prezentované na stránkách Obchodu jsou uvedeny v polských zlotých a jsou cenami brutto, tzn. zahrnují daně, včetně daně z přidané hodnoty (DPH), ale nezahrnují Náklady na dodání zboží.

2. Náklady na dodání zboží zahrnují mimo jiné: poplatků za poštovní služby a závisí na způsobu platby zvolené Zákazníkem a na výši Ceny zboží v zadané objednávce.

3. Konečná částka k úhradě za danou objednávku se skládá z: Ceny zboží a nákladů na dodání zboží.

4. Uživatel je informován o konečné částce k úhradě na webových stránkách Obchodu při zadávání Objednávky, a to i bezprostředně před a v okamžiku potvrzení objednávky a zadání objednávky. Jedná se o celkové náklady, které je Uživatel povinen uhradit spolu s příslušnými daněmi. Konečná částka k úhradě je také uvedena ve zprávě potvrzující přijetí objednávky.

5. Konečná částka k úhradě je uvedena způsobem uvedeným v části 4 se nezmění.

IV. Uživatelský účet

1. Prodávající poskytuje služby, které umožňují Uživateli zřídit si Uživatelský účet na stránkách Obchodu. Díky Uživatelskému účtu poskytuje Prodávající Uživateli využívání doplňkových funkcionalit Obchodu po každé jednorázové registraci a přihlášení (k Uživatelskému účtu je však možné se přihlásit i prostřednictvím Uživatelského účtu zřízeného na Facebooku. Pokud Uživatel zvolí výše uvedený způsob přihlášení k dříve registrovanému účtu v Obchodě, poskytne Facebook v souladu se svým použitým mechanismem ověření Uživatele Prodávajícímu – pouze za účelem ověření identity Uživatele – údaje Uživatele. ze svého facebookového účtu v rozsahu: jméno, příjmení, emailová adresa a profilový obrázek Uživatel zvolením této formy přihlášení bere na vědomí, že jeho osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu zpřístupní Facebook Prodávajícímu jako samostatné správce osobních údajů a tyto údaje bude Prodávající používat pouze za účelem přihlášení do Uživatelského účtu). Vytvoření a vedení uživatelského účtu je bezplatné.

2. Registrace Uživatelského účtu je dobrovolná, zejména v tom smyslu, že Uživatel může procházet sortiment Internetového obchodu a provádět objednávky bez registrace Uživatelského účtu.

3. Chcete-li zřídit uživatelský účet na webu obchodu, musíte:

 1. klikněte na tlačítko “Přihlásit se” na horní liště,
 2. klikněte na tlačítko „Vytvořit účet“, které vás přenese do zobrazení vytvoření účtu,
 3. do uvedených polí registračního formuláře zadejte požadované údaje, tzn. jméno, příjmení a e-mailovou adresu, zaškrtněte políčko potvrzující, že jste si přečetli Pravidla obchodu a souhlasíte s jejich obsahem, a v zobrazení vytvoření účtu stiskněte tlačítko „Vytvořit účet“.

4. Alternativně k metodě popsané v odst. 4, Uživatel si může na stránkách Obchodu zřídit Uživatelský účet také nákupem Zboží bez registrace a poté kliknutím na možnost „Vytvořit účet“ v souhrnném zobrazení objednávky po zaškrtnutí políčka potvrzujícím, že si přečetl obchodního řádu a přijetí jeho obsahu.

5. Po registraci Uživatele Prodávající neprodleně zašle na e-mailovou adresu Uživatele, kterou uvedl při registraci, e-mail potvrzující registraci Uživatelského účtu.

6. Obdržením potvrzovací zprávy Uživatelem je uzavřena smlouva o poskytování služby Uživatelský účet, přičemž tato služba bude poskytována bezplatně na dobu neurčitou.

7. Prodávající je oprávněn vypovědět smlouvu o poskytování služby Uživatelský účet se 14denní výpovědní lhůtou pouze z důležitých důvodů v podobě soustavného porušování povinností Uživatele uvedených v písm. I. sec. 5. řádu, v případě předchozí žádosti Uživatele ze strany Prodávajícího o zastavení porušování a Prodávající mu za tímto účelem stanoví dodatečnou 14denní lhůtu a Uživatel žádosti nevyhoví ani po uplynutí této lhůty. doba.

8. Prohlášení o ukončení smlouvy o poskytování služby Uživatelský účet může Prodávající podat Uživateli na e-mailovou adresu uvedenou Uživatelem.

9. Uživatel je oprávněn vypovědět smlouvu o poskytování služby Uživatelský účet kdykoliv, bez upozornění, bez udání důvodu a bez vynaložení jakýchkoliv nákladů, zejména zasláním e-mailu Prodávajícímu na adresu: biuro. @laspa.pl žádost o smazání Účtu s uvedením e-mailové adresy (e-mailové adresy) registrované v Obchodě.

10. Zánikem smlouvy o poskytování služby Účet dochází k zablokování a smazání účtu Uživatele, tím však nejsou dotčena práva nabytá Uživatelem před zánikem smlouvy.

11. Prodávající informuje, že na změny v rozsahu smlouvy o poskytování služby Uživatelský účet se vztahují ustanovení kapitoly XIII. těchto Pravidel.

12. Navíc v případě provedení změny uvedené v odst. 1 písm. 11 výše, může Uživatel vypovědět smlouvu bez výpovědní lhůty do 30 dnů ode dne provedení změny nebo informování o této změně, pokud byl Uživatel informován později než tato změna.

IVa. Newsletter a SMS klub

1. V rámci služby Newsletter zasílá LaSpa informace ve formě e-mailové zprávy, dále jen „Newsletter“, na e-mailovou adresu uvedenou Uživatelem (e-mailová adresa). Služba Newsletter je poskytována bezplatně po dobu neurčitou.

2. V rámci služby SMS Club budou upozornění obsahující marketingové informace Prodávajícího zasílány prostřednictvím SMS na mobilní telefonní číslo uvedené Uživatelem (včetně informací o dostupném zboží a akcích prováděných prostřednictvím Obchodu).Služba SMS Club je poskytována zdarma zpoplatněna na dobu neurčitou.

3. Newsletter obsahuje informace o nabídce produktů značky LaSpa, nových kolekcích, aktuálních akcích, informace o otevření nových Salonů a další novinky týkající se značky LaSpa a produktů, které nabízí, včetně názorů, tiskových materiálů, odkazů na přidružené webové stránky se značkou LaSpa.

4. Každý newsletter obsahuje:

 1. informace o LaSpa se sídlem v Mieroszów jako odesílatel Newsletteru,
 2. vyplněné pole „Předmět“ upřesňující obsah Newsletteru,
 3. informace o tom, jak se odhlásit ze služby Newsletter nebo změnit e-mailovou adresu Uživatele (e-mailovou adresu), na kterou je Newsletter zasílán.

5. Na webových stránkách www.laspa.pl jsou v poli „SMS KLUB“ uvedeny:

 1. informace o společnosti LaSpa se sídlem v Mieroszówě jako odesílateli SMS zpráv zasílaných v rámci SMS klubu,
 2. informace o tom, jak odstoupit ze služby nebo změnit telefonní číslo Uživatele, kterému jsou zasílány SMS zprávy v rámci služby SMS Club.

6. Každá SMS v rámci služby SMS Club obsahuje:

 1. Adresa webu obchodu,
 2. marketingový obsah.

7. Využívání služby Newsletter závisí na tom, zda má Uživatel počítač nebo jiné multimediální zařízení s přístupem na internet a má u Uživatele aktivní e-mailový účet.

8. Využívání služby SMS Club závisí na tom, zda Uživatel má telefon s přístupem do sítě GSM.

9. Službu Newsletter si Uživatel objedná provedením následujících registračních kroků na webové stránce www.biuro@laspa.pl v poli „NEWSLETTER“:

 1. poskytnutí e-mailové adresy (e-mailové adresy) Uživatele ve formuláři zveřejněném na webových stránkách,
 2. souhlas se zasíláním zpráv Newsletter a zaškrtnutím políčka potvrzující, že jste si přečetli Pravidla obchodu a souhlasíte s jejich obsahem,
 3. stisknutím (kliknutím) na tlačítko „Přihlásit se k odběru“,
 4. kliknutím na odkaz potvrzující registraci obsažený v zaslaném e-mailu s názvem „Potvrzení přihlášení k odběru newsletteru z webu“.

10. Stisknutím (kliknutím) na odkaz potvrzující registraci dojde k přidání e-mailové adresy (e-mailové adresy) Uživatele do e-mailového seznamu. E-mailová adresa Uživatele (e-mailová adresa) bude použita k zasílání Newsletterů Uživateli.

11. Uvedení e-mailové adresy (e-mailové adresy) Uživatele ve formuláři při registraci je nezbytné pro poskytování služby Newsletter.

12. Uživatel může kdykoli bez udání důvodu a bez vynaložení nákladů změnit dříve uvedenou e-mailovou adresu, na kterou je Newsletter zasílán, a odstoupit od dosud poskytované služby Newsletter stisknutím (kliknutím) na odkaz „Zrušit odběr Newsletteru“ umístěný v patičce každého Newsletteru a následné opětovné objednání služby Newsletter provedením registračních činností Uživatelem způsobem podrobně uvedeným v části 6 výše, uvedením nové e-mailové adresy (e-mailové adresy) Uživatele ve formuláři dostupném na webových stránkách www.laspa.pl v poli „NEWSLETTER“.

13. Službu SMS Club si Uživatel objednává prostřednictvím následujících registračních aktivit na webu www.laspa.pl:

 1. poskytnutím telefonního čísla Uživatele ve formuláři na webové stránce,
 2. souhlas se zasíláním zpráv v rámci SMS klubu a zaškrtnutím políčka potvrzující, že jste si přečetli Pravidla obchodu a souhlasíte s jejich obsahem;

14. Označení všech uvedených v odst. 1 písm. 13 nad zaškrtávacími políčky přidá telefonní číslo Uživatele do seznamu SMS klubu. Telefonní číslo Uživatele bude sloužit k zasílání SMS zpráv Uživateli v rámci SMS KLUBU.

15. Uvedení telefonního čísla Uživatele ve formuláři při registraci je nezbytné pro poskytování služby SMS Club.

16. Uživatel může kdykoli bez udání důvodu a bez vynaložení nákladů odstoupit ze služby Newsletter, a to zejména:

 1. kliknutím na odkaz „Odhlásit odběr newsletteru“ umístěný v patičce každého newsletteru,
 2. odškrtnutím souhlasu „Souhlasím se zasíláním obchodní korespondence ve formě NEWSLETTERU na mnou uvedenou e-mailovou adresu za podmínek uvedených v Řádu internetového obchodu. Mám právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů, což však nebude mít vliv na zákonnost zpracování provedeného před odvoláním souhlasu“ v Uživatelském panelu a poté stisknout (kliknout) na ​tlačítko “Uložit změny”,
 3. zaslání LaSpa prostřednictvím e-mailu (e-mailová adresa): www.laspa.pl prohlášení o vůli odstoupit od služby Newsletter.

17. Uživatel může kdykoliv bez udání důvodu a bez vynaložení nákladů odstoupit ze služby SMS Club, a to zejména:

 1. zaslání LaSpa prostřednictvím e-mailu (e-mailová adresa): biuro.laspa@gmail.com prohlášení o vůli odstoupit ze služby SMS Club;
 2. kliknutím na webovou stránku www.laspa.pl v poli „SMS KLUB (PL)“ odkaz pro odhlášení z SMS klubu.

18. V rámci využívání služby Newsletter a služby SMS Club je Uživatel povinen nedoručovat a nepřenášet nelegální obsah.

IVb. Jiné formy

1. Prodávající může Uživateli prostřednictvím Webu Obchodu poskytnout i další formuláře, které může Uživatel využít zejména k doporučování produktů nabízených v Obchodě nebo Obchodě dalším uživatelům internetu, jakož i k účasti Uživatelů na soutěže a akce pořádané prodávajícím.

2. K uzavření smlouvy o poskytování elektronických služeb v rámci použití konkrétního formuláře dochází, když Uživatel použije tento formulář. K ukončení smlouvy o poskytování elektronických služeb dochází vždy automaticky poté, co Uživatel použije konkrétní formulář. Prodávající může zavést další předpisy upřesňující pravidla pro používání konkrétních formulářů, které budou sděleny Uživatelům pro informaci a schválení před vlastním použitím daného formuláře.

IVc. Chatbot

1. Prodávající může Uživateli poskytnout také tzv. funkcionalitu prostřednictvím Webové stránky obchodu. chatbot (dále jen: Chatbot), tj. automatizovaný chat využívající připravené odpovědi na dotazy zákazníků vč ohledně objednávek.

2. Prostřednictvím Chatbota nebude možné provést objednávku, přihlásit se k odběru Newsletteru nebo zřídit Uživatelský účet.

3. K uzavření smlouvy o poskytování elektronických služeb v rámci využívání Chatbota dochází v okamžiku, kdy Uživatel tuto funkcionalitu využije. Ukončení smlouvy o poskytování elektronických služeb probíhá automaticky vždy poté, co Uživatel Chatbota použije.

4. V rámci využívání služby Chatbot je Uživatel povinen neposkytovat a nepřenášet nelegální obsah.

5. Uživatel bere na vědomí, že fungování Chatbota je založeno na službách poskytovaných společností Google, včetně zejména služby Dialogflow sloužící ke čtení obsahu zpráv zadaných Uživatelem v rámci Chatbota a jejich konverzi způsobem umožňujícím algoritmy k přiřazování odpovědí na ně, jakož i k vývoji („učení“) algoritmů za účelem poskytování lepších a lepších odpovědí Uživateli na položené otázky. Služby poskytované společností Google jako součást Chatbota mohou zahrnovat, že Uživatel při používání Chatbota přenese své osobní údaje přímo společnosti Google jako samostatnému správci dat. V tomto případě zpracování osobních údajů Uživatele v rámci využívání služeb poskytovaných společností Google probíhá za podmínek stanovených společností Google, včetně zejména podmínek uvedených v zásadách ochrany osobních údajů dostupných na https://policies.google. com/privacy, stejně jako Podmínky použití služeb dostupných na https://policies.google.com/terms.

V. Způsoby zadávání objednávky

1. Uživatel má možnost zakoupit Zboží v sortimentu Obchodu prostřednictvím objednávky:

 1. přímo přes webové stránky Obchodu (dobrovolným zřízením Uživatelského účtu nebo bez jeho zřízení) procházením cesty objednávky,
 2. zasláním e-mailu na adresu: www.laspa.pl s uvedením všech informací o objednávaném Zboží, které jsou důležité z hlediska vyřízení objednávky, tzn. katalogové názvy, velikosti a počet objednávaného Zboží, způsob platby, způsob a místo dodání Zboží a následující údaje: jméno, příjmení, adresa, na kterou má být objednané Zboží doručeno, e-mailová adresa, telefonní číslo. i údaj, zda Uživatel zadává objednávku jako plátce DPH

2. Chcete-li zadat objednávku přímo přes webové stránky obchodu:

 1. dokončit objednávku pomocí košíku (stiskem tlačítka “Do košíku”. Uživatel vloží Zboží do košíku jeho výběrem, v souladu s popisem a cenou, a – je-li Zboží nabízeno v různých velikostech – vybere velikost),
 2. po přechodu do zobrazení „Váš košík“ a určení počtu zboží klikněte na tlačítko „Přejít k pokladně“,
 3. po přepnutí do zobrazení “Doručení” zadejte požadované údaje do určených polí objednávkového formuláře;
 4. vyberte způsob doručení a poté klikněte na tlačítko “přejít k platbě”,
 5. po přechodu na zobrazení „Souhrn a platba“ vyberte způsob platby a v každém případě zaškrtněte požadovaná políčka a označte, zda uživatel zadává objednávku jako plátce DPH, a poté klikněte na tlačítko „objednat a zaplatit“ nebo jiné tlačítko obsahující jednoznačné znění ekvivalentní slovům: „objednávka s povinností platby“, kde se rozumí zadání objednávky s povinností platby.

3. Objednávky budou zpracovány v pořadí, v jakém byly zadány.

4. Podání objednávky Uživatelem se rovná podání nabídky na uzavření smlouvy o prodeji Zboží, které je předmětem objednávky, Prodávajícímu.

5. Podrobné informace o způsobu provedení objednávky jsou k dispozici na webu Obchodu v patičce v bloku „Služba zákazníkům“: „Objednávání“.

VI. Poskytnutí potvrzení o uzavření smlouvy o prodeji Zboží

1. Prodávající neprodleně po zadání objednávky Uživatelem zašle – na e-mailovou adresu uvedenou Uživatelem – e-mail potvrzující přijetí objednávky a uzavření smlouvy.

2. Obdržením výše uvedeného e-mailu Uživatelem je mezi Uživatelem jako Zákazníkem a Prodávajícím uzavřena smlouva o prodeji Zboží.

3. Záznam, zajištění, zpřístupnění a potvrzení podstatných ustanovení smlouvy o prodeji Zboží probíhá zasláním výše uvedené elektronické zprávy s přílohami ve formě tohoto Řádu, poučením o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář prohlášení o odstoupení od smlouvy.

VII. Platby.

1. Prodávající umožňuje následující způsoby platby za Zboží.

 1. na dobírku při převzetí Zboží – dále Uživatel:
  • i) nebo při převzetí zásilky je povinen uhradit celou částku Ceny zboží a Náklady na dodání zboží dle objednávky příslušnému subjektu poskytujícímu poštovní služby, který zásilku doručuje,
  • ii) nebo (v případě výběru odběru na odběrném místě provozovaném pod značkou „LaSpa“ nebo prodejním místě produktů značky „LaSpa“) je povinen při převzetí zásilky uhradit celou částku Cena zboží a náklady na dodání zboží příslušnému subjektu provozujícímu takové odběrné místo v souladu s objednávkou.
 2. prostřednictvím zabezpečených online platebních služeb, např
  •Przelewy24,
  • Klarna,
  • PayPal,
 3. prostřednictvím služeb nabízených společností PayPo sp. z o. o. prostřednictvím Obchodu spotřebitelské úvěry určené pro zákazníky Obchodu, kteří jsou spotřebiteli, jejichž účelem bude financování nákupu v Obchodě, se smlouvou o spotřebitelském úvěru uzavřenou společností PayPo sp. z o. o. (jako věřitel), se zákazníkem (jako dlužník). Formulář žádosti o úvěr je dostupný prostřednictvím odkazu na webových stránkách Obchodu (ze kterého je odkaz přesměrován na příslušnou adresu – www.PayPo.pl) a předložen prostřednictvím online platformy poskytované společností PayPo sp. z o. o. – Uživatel podává žádost o spotřebitelský úvěr na nákup Zboží dle vlastního výběru za podmínek stanovených provozovatelem této platební metody. Pokud je kreditní procedura úspěšná, obchod přistoupí k vyřízení objednávky. Tento způsob platby platí pouze pro doručení objednaného Zboží v Polsku.

2. Zboží objednané v Obchodě je dodáváno:

 1. na území Polské republiky:
  • do stacionárních prodejen a prodejních míst provozovaných pod značkami prodávajícího nebo pod značkami, pro které prodávající vystupuje jako distributor, nebo do – provozovaných pod značkou “LaSpa” – odběrných míst nebo míst prodeje výrobků “LaSpa” (forma odběr popsaný v tomto bodě, tedy osobní odběr na prodejně/místě je možný pouze u objednávek vyřizovaných výhradně ze zdrojů Obchodu a nevztahuje se na objednávky vyřizované byť jen částečně ze zdrojů stacionárních prodejen – relevantní informace se objeví v průběhu objednávkového procesu ) nebo
  • prostřednictvím subjektů poskytujících poštovní nebo přepravní nebo kurýrní služby,
 2. na území jiných států než Polské republiky: prostřednictvím subjektů poskytujících poštovní, přepravní nebo kurýrní služby.

3. Prodávající přistoupí k realizaci zadané objednávky ihned po odeslání elektronického potvrzení o přijetí podané objednávky a – v případě zvolení platby předem – po uhrazení celé výše Ceny zboží a Náklady. Dodávka zboží byla připsána na bankovní účet prodávajícího.

4. Do doby dokončení objednávky se započítává doba, ve které Prodávající připravuje zásilku k expedici dokončením objednaného Zboží.

5. Doba dokončení objednávky je do 7 pracovních dnů a začíná okamžikem, kdy prodávající přistoupí k realizaci objednávky, a končí okamžikem, kdy prodávající předá zásilku subjektu poskytujícímu poštovní služby uvedenému v odst. 2.

6. Do doby dokončení objednávky se nezapočítává doba dodání Zboží za období od okamžiku, kdy Prodávající předá zásilku subjektu poskytujícímu poštovní služby, do okamžiku doručení zásilky tímto subjektem Zákazníkovi. .

7. Podrobné informace o dodání Zboží včetně nákladů na dodání zboží jsou uvedeny na stránkách Obchodu v patičce v bloku „Služba zákazníkům“: „Náklady a dodací lhůta“.

8. Pokud Uživatel prohlásí, že zadává objednávku jako plátce DPH, vystaví Prodávající takovému Uživateli fakturu s DPH:

 1. pokud si Uživatel zvolí možnost dodání Zboží – na území Polské republiky – formou osobního odběru v stacionární prodejně Prodávajícího nebo na prodejním/odběrném místě Prodávajícího, jak je uvedeno v bodě VII. 2.a. řádu s možností uhradit objednané zboží na místě, bude Uživateli vystavena faktura s DPH při převzetí balíku.
 2. pokud si Uživatel zvolí možnost dodání Zboží – na území Polské republiky – formou osobního odběru v stacionární prodejně Prodávajícího nebo na prodejním/odběrném místě Prodávajícího, jak je uvedeno v bodě VII. 2.a. Řádu po provedení předchozí platby předem – Uživateli bude zaslána faktura s DPH na e-mailovou adresu Uživatele, kterou Uživatel uvedl v souvislosti s vyplněním příslušného formuláře na Webu Obchodu (formulář při zřízení Uživatelského účtu nebo při zadávání objednávky).
 3. zvolí-li Uživatel možnost doručení Zboží – na území Polské republiky – jinak než osobním odběrem v kamenné prodejně Prodávajícího nebo na prodejním/odběrném místě Prodávajícího, jak je uvedeno v bodě VII. 2.a. Pravidel – Uživateli bude zaslána faktura s DPH na e-mailovou adresu Uživatele, kterou Uživatel uvedl v souvislosti s vyplněním příslušného formuláře na Webu Obchodu (formulář při zřízení Uživatelského účtu nebo při zadání objednat).
 4. pokud si Uživatel zvolí možnost dodání Zboží na území jiných zemí než Polská republika – bude Uživateli zaslán Faktura s DPH na e-mailovou adresu Uživatele, kterou Uživatel uvedl v souvislosti s vyplněním příslušný formulář na webových stránkách obchodu (formulář při zřízení uživatelského účtu nebo při zadávání objednávek.

9. Pokud Uživatel prohlásí, že neuskutečňuje objednávku jako plátce DPH:

 1. a požaduje fakturu s DPH, bude Uživateli v souvislosti s nákupem Zboží zaslána faktura s DPH.
  • i. Zvolí-li Uživatel možnost dodání Zboží – na území Polské republiky – formou osobního odběru v stacionární prodejně Prodávajícího nebo prodejním/odběrném místě Prodávajícího, jak je uvedeno v bodě VII. 2.a. řádu s možností uhradit objednané zboží na místě, bude Uživateli vystavena faktura s DPH při převzetí balíku.
  • ii. pokud si Uživatel zvolí možnost dodání Zboží – na území Polské republiky – formou osobního odběru v stacionární prodejně Prodávajícího nebo na prodejním/odběrném místě Prodávajícího, jak je uvedeno v bodě VII. 2.a. Řádu po provedení předchozí platby předem – Uživateli bude zaslána faktura s DPH na e-mailovou adresu Uživatele, kterou Uživatel uvedl v souvislosti s vyplněním příslušného formuláře na Webu Obchodu (formulář při nastavování Uživatele účtu nebo při zadávání objednávky).
  • iii. zvolí-li Uživatel možnost doručení Zboží – na území Polské republiky – jinak než osobním odběrem v kamenné prodejně Prodávajícího nebo na prodejním/odběrném místě Prodávajícího, jak je uvedeno v bodě VII. 2.a. Pravidel – Uživateli bude zaslána faktura s DPH na e-mailovou adresu Uživatele, kterou Uživatel uvedl v souvislosti s vyplněním příslušného formuláře na Webu Obchodu (formulář při zřízení Uživatelského účtu nebo při zadání objednat).
  • iv. pokud si Uživatel zvolí možnost dodání Zboží na území jiných zemí než Polská republika – bude Uživateli zaslán Faktura s DPH na e-mailovou adresu Uživatele, kterou Uživatel uvedl v souvislosti s vyplněním příslušný formulář na webových stránkách obchodu (formulář při zřízení uživatelského účtu nebo při zadávání objednávek.
 2. a nepožaduje fakturu s DPH, pak v souvislosti s nákupem Zboží:
  • ia) pokud Uživatel zvolí možnost dodání Zboží – na území Polské republiky – formou osobního odběru v stacionární prodejně Prodávajícího nebo prodejním/odběrném místě Prodávajícího, jak je uvedeno v bodě VII. 2.a. řádu s možností uhradit objednané zboží na místě: Uživateli bude vystaven účtenka při převzetí balíku. Je-li nutné vystavit fakturu s DPH, bude faktura s DPH vystavena na účtenku po podání takové žádosti,
  • ib) pokud si Uživatel zvolí možnost dodání Zboží – na území Polské republiky – formou osobního odběru ve stacionární prodejně Prodávajícího nebo na prodejním/odběrném místě Prodávajícího, jak je uvedeno v bodě VII. 2.a. Řádu po provedení předchozí platby předem – Uživateli bude zaslána faktura s DPH na e-mailovou adresu Uživatele, kterou Uživatel uvedl v souvislosti s vyplněním příslušného formuláře na Webu Obchodu (formulář při nastavování Uživatele účtu nebo při zadávání objednávky),
  • ii) vypuštěno;
  • iii) pokud si Uživatel zvolí možnost dodání Zboží – na území Polské republiky – jinak než osobním odběrem ve stacionární prodejně Prodávajícího nebo na prodejním/odběrném místě Prodávajícího, jak je uvedeno v bodě VII. 2.a. Řádu – Uživateli bude na e-mailovou adresu Uživatele poskytnuto elektronické vyúčtování, které Uživatel uvedl v souvislosti s vyplněním příslušného formuláře na Webové stránce Obchodu (formulář při zřízení Uživatelského účtu nebo při umístění objednávka),
  • iv) pokud Uživatel zvolí možnost dodání Zboží na území jiných zemí než Polská republika – bude Uživateli zaslán Faktura s DPH na e-mailovou adresu Uživatele, kterou Uživatel uvedl v souvislosti s vyplněním příslušný formulář na Webu Obchodu (formulář při zřízení Uživatelského účtu nebo při objednávce).

10. Přijetím těchto Pravidel dává Uživatel souhlas Prodávajícímu – ve smyslu čl. 106 n sec. 1 zákona ze dne 11. března 2004 o dani ze zboží a služeb (DPH) – pro používání elektronických faktur Prodávajícím ve vztahu k Uživateli, včetně zasílání (zpřístupňování) Uživateli elektronických faktur vystavených Prodávajícím ve formátu PDF prostřednictvím e-mailu na adresu e-mailová adresa Uživatele poskytnutá Uživatelem v souvislosti s vyplněním příslušného formuláře na Webu Obchodu (formulář při zřízení Uživatelského účtu nebo formulář při zadávání objednávky).

11. Převzetí uvedené v odst. 1 písm. 10 výše nevylučuje právo prodávajícího používat faktury s DPH v papírové podobě.

12. Uživatel může kdykoli odvolat – tím, že o tom informuje Prodávajícího – udělený souhlas uvedený v odst. 10 výše.

13. Ustanovení odst. 1 písm. 8 a sec. 9 výše platí s tím, že nesmí porušovat kogentní ustanovení platného zákona.

VIII. Právo na odstoupení od smlouvy.

1. Spotřebitel, který uzavřel smlouvu na dálku, může od této smlouvy odstoupit do 30 dnů bez uvedení důvodu a bez vynaložení nákladů, s výjimkou nákladů uvedených v poučení o právu na odstoupení od smlouvy – obsahující informace o způsobu a datum uplatnění práva na odstoupení od smlouvy ao nákladech na vrácení věci v případě odstoupení od smlouvy, které spotřebitel vynaložil – tvoří přílohu č. 1 Pravidel.

2. Ustanovení odd. 1 se vztahuje i na fyzickou osobu, která uzavírá smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro tuto osobu nemá odbornou povahu vyplývající zejména z předmětu její podnikatelské činnosti, zpřístupněné na základě ustanovení o Centrálním registru a informacích o hospodářské činnosti.

3. Podle Čl. 38 bod 5) zákona ze dne 30.5.2014. o právech spotřebitele právo na odstoupení od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory nebo smlouvy na dálku nemá spotřebitel u smluv na Zboží (zejména značky LaSpa), ve kterých je předmětem služby dodaná věc (zboží). v uzavřeném obalu, který po otevření obalu nelze vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal po doručení otevřen.

IX. Postup vyřízení reklamace.

1. Prodávající je povinen zajistit soulad služby se smlouvou.

2. Prodávající odpovídá Zákazníkovi za nesoulad Zboží nebo služeb se smlouvou za podmínek uvedených v ustanoveních:

 1. je-li Zákazníkem Spotřebitel, specifikovaný zejména v čl. 43a a násl. zákona ze dne 30. května 2014. o právech spotřebitelů
 2. v případě, že Zákazník není Spotřebitel nebo fyzická osoba uzavírající smlouvu přímo související s jeho podnikatelskou činností, kdy z obsahu této smlouvy vyplývá, že se nejedná o osobu odbornou, specifikovanou zejména v čl. 556 a násl. občanského zákoníku.

3. Prodávající odpovídá Zákazníkovi za nesoulad digitálního obsahu nebo digitální služby se smlouvou za podmínek stanovených v předpisech, pokud je Zákazník Spotřebitelem, zejména v čl. 43k a násl. zákona ze dne 30. května 2014. o právech spotřebitelů.

4. Reklamaci může Zákazník podat jakýmkoli způsobem, který dostatečně vypovídá o jeho vůli.

5. Pro usnadnění Zákazníkovi podání reklamace Prodávající:

 1. doporučuje, aby reklamace obsahovala zejména tyto údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, adresa (ulice, číslo domu/bytu, PSČ, město (pošta)), telefonní číslo, formulář kompenzace, uvedení čísla objednávky, poskytnutí informace o tom, jaké konkrétní zboží je inzerováno a z jakého důvodu,
 2. informuje Zákazníka o možnosti využití vzorového reklamačního řádu popsaného na stránkách Obchodu v zápatí „Reklamace“ v bloku „Zákaznický servis“.

Zákazník nemusí používat nebo dodržovat výše uvedená doporučení Prodávajícího ani reklamační řád popsaný na stránkách Obchodu a jeho nevyužití nemá vliv na účinnost reklamací podaných bez doporučeného popisu reklamace.

6. Reklamaci služeb poskytovaných prodávajícím elektronicky lze uplatnit zejména e-mailem na adresu: biuro@laspa.pl.

7. Prodávající posoudí každou reklamaci a odpoví na ni odpovědí o způsobu jejího vyřízení neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace. O způsobu projednání reklamace bude Uživatel informován způsobem uvedeným v reklamaci.

8. V případě jakýchkoliv nedostatků v podané reklamaci vyzve Prodávající Zákazníka k jejich doplnění v souladu s adresou Zákazníka uvedenou v této reklamaci.

X. Technické požadavky nutné pro spolupráci s ICT systémem používaným Prodávajícím

1. Pro používání Obchodu včetně procházení sortimentu Obchodu je nutné mít koncové zařízení s přístupem na internet a nainstalovaný webový prohlížeč jako: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome nebo Apple Safari.

2. Pro zadávání objednávek je také nutné mít aktivní e-mailový účet.

XI. Ochrana osobních údajů

Podrobná pravidla týkající se zpracování a ochrany osobních údajů a cookies upravují Zásady ochrany osobních údajů.

XII. Mimosoudní způsoby vyřizování stížností a vymáhání reklamací.

1. Spotřebitel může při vyřizování stížností a vymáhání reklamací využít mimosoudní prostředky. Pravidla přístupu k těmto postupům jsou k dispozici na úřadech nebo na webových stránkách subjektů oprávněných k mimosoudnímu řešení sporů, jako jsou zejména: ombudsmani spotřebitelů nebo Vojvodské inspektoráty obchodní inspekce, jejichž seznam je k dispozici na webové stránky Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele na adrese http: //www.uokik.gov.pl/

2. Na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je dostupná platforma online systému pro řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli na úrovni EU (platforma ODR). Platforma ODR je interaktivní a vícejazyčná webová stránka s jednotným kontaktním místem pro spotřebitele a podnikatele, kteří hledají mimosoudní řešení sporu ohledně smluvních závazků vyplývajících z online kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Řád je zdarma k dispozici na webových stránkách Obchodu www.laspa.pl ve formě, která umožňuje jeho pořízení, reprodukci a záznam pomocí ICT systému Uživatele.

Předpisy jsou rovněž zasílány – ve formě umožňující jeho pořízení, reprodukci a záznam Uživatelem – na e-mailovou adresu uvedenou Uživatelem v případě uzavření smlouvy s Prodávajícím o poskytování elektronických služeb nebo smlouvy na prodej Zboží prostřednictvím Obchodu.

2. Ustanovení Pravidel nejsou určena k omezení nebo vyloučení jakýchkoli práv Uživatelů podle zákona. Prodávající respektuje všechna práva uživatelů stanovená v ustanoveních platných právních předpisů, zejména těch, která jsou stanovena v ustanoveních zákona ze dne 23. dubna 1964. Občanský zákoník a zákon ze dne 30.4.2014 o právech spotřebitelů.

3. Prodávající si vyhrazuje právo změnit Pravidla z důležitých důvodů, včetně:

 1. změny v zákonech;
 2. organizačních důvodů, zejména:
  • i) změny v rozsahu činnosti Prodávajícího v podobě změn jeho profilu, změn v sortimentu Zboží, zavádění nových služeb nebo zařízení (včetně těch, které souvisejí s uzavíráním a ukončováním smluv),
  • ii) změny v rozsahu: adresy, názvu nebo právní formy prodávajícího,
  • iii) změny platebních metod,
  • iv) změny ve způsobech dodání zboží,
  • v) další technické změny související s fungováním Obchodu.

4. O změně Pravidel bude každý Uživatel informován zveřejněním na Webu Obchodu.

5. Uživatel, který má Uživatelský účet, bude informován o změně Pravidel zasláním informace o změně na jeho e-mailovou adresu. Uživatel, který využívá službu Newsletter, bude o změně Pravidel informován zasláním informace o změně na jeho e-mailovou adresu. Uživatel, který využívá službu SMS Club, bude o změně Řádu informován zasláním informace o změně na jeho telefonní číslo.

6. Změny Pravidel vstoupí pro daného Uživatele v platnost po 7 kalendářních dnech od okamžiku, kdy jej o změně Pravidel příslušným způsobem informovali.

7. Řád internetového obchodu je platný od 1.1.2022 a tato verze Řádu byla zveřejněna dne 9.1.2023.